Browsing by Author อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-01การพัฒนารูปแบบบริการผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ (Day care) ตามบริบทชายแดนใต้ กรณีศึกษาผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; รอฮานี อิสลามิกกุล
2561-03-17การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเฟรมเวิร์คร่วมสมัยให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายโรงเรียนในพื้นที่อรรถพล อดุลยศาสน์; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; อับดุลเลาะ บากา
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)มูนีเร๊าะ ผดุง; อิมรอน แวมง; ณฤดี เนตรโสภา; พรรณี แพงทิพย์; อัจฉราพร ยกขุน; แพรวศรี เดิมราช; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; จันทนา มีชัยชนะ; กีรติ วงศ์อัครวินท์
2558-08-05การศึกษาอัตราส่วนและบรรจุภัณฑ์ต่อการเก็บรักษาของข้าวเกรียบปลาอบด้วยไมโครเวฟรอมลี เจะดอเลาะ; มาหะมะดารี แวโนะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2565-07การหากฎความสัมพันธ์ด้วยขั้นตอนวิธีเอฟพี-กโรธ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าร้านค้าปลีก กรณีศึกษาร้านค้าดีทูช้อป จังหวัดปัตตานีอับดุลเลาะ บากา; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; อรรถพล อดุลยศาสน์; พรรณี แพงทิพย์; ฟูไดละห์ ดือมอง
2555-03-04นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์คว้า 2 รางวัล โครงการ Project Contest ครั้งที่ 2อาดือนันท์ ยูโซะ; ซูฮัยมีน ดอเลาะอาลี; จันทนา มีชัยชนะ; สัครินทร์ นากอหม๊ะ; มุสตอพา ยูซบเซียม; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2564-06-01นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัล Bronze Medal การนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) : IUCA 2021อัสสมา สมาแอ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2567-01-24นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วย RoboMasterอีซอม สาและ; มูฮัมหมัดซัมรี สะมะแอ; ซารีพ๊ะ สาและ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ (Day care) ตามความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2561-07-18ระบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอิสมาแอ ล่าเตะเกะ; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; คอรีเย๊าะ ยามา; อิบรอเฮง แวนิ
2564-04-01ระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติอิสมาแอ ล่าเตะเกะ; คอสานซะห์ ยีลาบอ; นินาฟีซะห์ หนิจิ
2566-02-21ระบบบริการค้นหาร้านซ่อมรถยนต์บนแอนดรอยต์แพลตฟอร์มอรรถพล อดุลยศาสน์; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; มูฮัมหมัดราฟี ดือราแม
2563-02-06ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia (UNISZA)อับดุลเลาะ บากา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; อรรถพล อดุลยศาสน์
2564รายงานวิจัย การพัฒนารูปแบบบริการสปาฮาลาล ตามบริบทชายแดนใต้ กรณีศึกษาสถานบริการสปาสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, มุสตูรา ยะโกะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2558รายงานวิจัยการประเมินโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปรีชา พังสุบรรณ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; สุขบูรีย๊ะส์ กาจิ; มูฮามะ มะสง; รอปีมิง แมะเราะ; ฟาติน สะนิ
2561วิศวกรรมซอฟต์แวร์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2561-07-18อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล บทความดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 RMUTRconอิสมาแอ ล่าเตะเกะ; อับดุลเลาะ บากา; อิสมาแอ กือจิ; วการีมะห์ สะดียามู; อับดุลบาซิ สะแม็ง; ฟานาเดีย สะอิ
2557-07-11เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา การวิจัย การสืบค้นและการนำเสนอสำหรับเยาวชนจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; ธนากร ปามุทา; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; ซอและ เกปัน; อิมรอน แวมง
2559-12แบบจําลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลเลาะ บากา; อรรถพล อดุลยศาสน์; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; ุจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อิมรอน แวมง; มูฮัมหมัด ปุ
2561-07-18แอพพลิเคชั่นการบันทึกการเข้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ดในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอิสมาแอ ล่าเตะเกะ; อิสมาแอ กือจิ; การีมะห์ สะดียามู; อับดุลเลาะ บากา