Browsing by Author อาอีซะห์ แกแซแอ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-02-06การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เหมาะสมจากผักตบชวาอดุลย์สมาน สุขแก้ว; อาอีซะห์ แกแซแอ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฟาอิซ อีแต
2566-02-18การพัฒนาเตาเผาถ่านแบบไร้ควันสำหรับผลิตถ่านไบโอชาร์จากเชื้อเพลิงขยะณัฐภัสสร อิแอ; เจ๊ะมีเน๊าะ เล๊าะยิ; อาอีซะห์ แกแซแอ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; ลุตฟี สือนิ
2564-08-20คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) โครงการ Thailand Energy Award 2021วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ยุทธนา กาเด็ม; คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา; ซูไรดา มาหิเล; อันวา แลแรมะ; สาลมี เซมูโซ; พาดีละห์ บือราเฮง; อัสหมะห์ ถนน; ตัรมีซี อนันต์สัย
2564-03-16คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน ประเภท Biofuels ในโครงการ Thailand Energy Award 2021วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ยุทธนา กาเด็ม; คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา; ซูไรดา มาหิเล; อันวา แลแรมะ; สาลมี เซมูโซ; พาดีละห์ บือราเฮง; อัสหมะห์ ถนน; ตัรมีซี อนันต์สัย
2566-02-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนอเสนอบทความวิจัยระดับชมเชย ประเภท Oral Presentation การนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22ณัฐภัสสร อิแอ; อาอีซะห์ แกแซแอ; ลุตฟี สือนิ
2564-10-18นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา)คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; มัสณี ฮาเกาะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา