Browsing by Author อัจฉราพร ยกขุน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 19 of 19 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-04-01การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิ่งอัจฉราพร ยกขุน; นิติพัฒน์ แซ่เฮ่า; จตุพงศ์ ทองบุญเรือง; อับดุลฮากีม หะยีแว
2562-02-07การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาฮายาตี หะมะซอ; ซะอุรา ลาเต๊ะ; อัจฉราพร ยกขุน
2565-03-10การพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เข้าเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอาดีลัน ยูโซะ; อดินันทร์ เปาะมะ; อัจฉราพร ยกขุน
2561-07การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซอและ เกปัน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อัจฉราพร ยกขุน
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)มูนีเร๊าะ ผดุง; อิมรอน แวมง; ณฤดี เนตรโสภา; พรรณี แพงทิพย์; อัจฉราพร ยกขุน; แพรวศรี เดิมราช; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; จันทนา มีชัยชนะ; กีรติ วงศ์อัครวินท์
2563-02-06คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ดีเด่นและดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"ซอพียะห์ โต๊ะดียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; นูรฮูดา สะมาแอ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; คอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน; นาซีเราะ เจะมะ; ลลิดา โต๊ะหมาน; โซฟีลาน มะดาแฮ
2564-01-23คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. คว้า 2 รางวัล BEST PAPER PRESENTATIONS งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 2nd International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER – 2021)อรวรรณ ทิพย์มณี; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ซอและ เกปัน; ต่วนปัทมา ต่วนกอแตง; อับดุลฟาตะห์ ยาโงะ
2565-02-14คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันราชภัฏ 65วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม
2564-08-20คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) โครงการ Thailand Energy Award 2021วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ยุทธนา กาเด็ม; คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา; ซูไรดา มาหิเล; อันวา แลแรมะ; สาลมี เซมูโซ; พาดีละห์ บือราเฮง; อัสหมะห์ ถนน; ตัรมีซี อนันต์สัย
2564-03-16คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน ประเภท Biofuels ในโครงการ Thailand Energy Award 2021วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ยุทธนา กาเด็ม; คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา; ซูไรดา มาหิเล; อันวา แลแรมะ; สาลมี เซมูโซ; พาดีละห์ บือราเฮง; อัสหมะห์ ถนน; ตัรมีซี อนันต์สัย
2561-08-13นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ในนามตัวแทน มรย. คว้ารางวัลชมเชยจากเวที Thailand Research Expo 2018 Awardมูนีเร๊าะ ผดุง; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; วันชนะ พรหมทอง; สุวีนา ยูโซ๊ะ
2560-10-20นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลในการประกวดโครงการ "Hatyai Tech Startup 2017"มัสรีดา มอสุ; วันนิสา แวเตาะ; ฟาตีเม๊าะ เปะอะรอมิง; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานิติพัฒน์ แซ่เฮ่า; จตุพงศ์ ทองบุญเรือง; อับดุลฮากีม หะยีแว; อัจฉราพร ยกขุน
2560-04ระบบการจัดหางานลุกมาน เจะโด; ฟาตีฮี สือแม; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2563-02-06ระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้นูรฮายานันท์ ชาลา; ฮุสนา แซ่ดิง; อัจฉราพร ยกขุน
2560-04ระบบบันทึกการสอนของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายุสรอ อายะมะโซ; อันตีนะ เลเซ็งบลูกา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อัจฉราพร ยกขุน
2566-02-21ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสะดียะห์ สะแอ; โซเฟียร โตะกูเบ; อัจฉราพร ยกขุน
2563-02-06ระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตามการดำเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน