Browsing by Author อรวรรณ ทิพย์มณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาความสดและการติดทนจากสีธรรมชาติของกลุ่มสีมายาอรวรรณ ทิพย์มณี
2566-07-20การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แวซากียะห์ วานิ; อรวรรณ ทิพย์มณี; รูฮัยซา ดือราแม
2566-07-20การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี เรื่อง กรด-เบส โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอามัน วีรภัทรษฎากร; อรวรรณ ทิพย์มณี; รูฮัยซา ดือราแม
2560-04การรักษาสภาพน้ำยางด้วยน้ําขี้เถ้าและการจับตัวของน้ํายางด้วยน้ํามะพร้าวหมักไมซาตุลอักมาล ท่าดะ; อรวรรณ ทิพย์มณี; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2560-04การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของโลหะหนัก (ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง และเหล็ก) ในน้ําบูดูจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยอาไอเสาะ มามะ; มารีย๊ะ เจ๊ะหลง; อรวรรณ ทิพย์มณี
2565-03-10การสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและเปลือกกล้วยหินด้วยสารสกัดธรรมชาติท้องถิ่นสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสาอาง: ครีมสครับขัดผิวอรูวา นิลี; ฮาฟีซา เจ๊ะอาแว; อรวรรณ ทิพย์มณี
2563-02-06การเพิ่มสมรรถนะกระบวนการสกัดสีย้อมธรรมชาติจากดินและพืชท้องถิ่นยะลา พร้อมพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเพื่อให้การติดสีมีความสดและติดทนอรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง
2563-02-06คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ดีเด่นและดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"ซอพียะห์ โต๊ะดียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; นูรฮูดา สะมาแอ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; คอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน; นาซีเราะ เจะมะ; ลลิดา โต๊ะหมาน; โซฟีลาน มะดาแฮ
2564-01-23คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. คว้า 2 รางวัล BEST PAPER PRESENTATIONS งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 2nd International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER – 2021)อรวรรณ ทิพย์มณี; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ซอและ เกปัน; ต่วนปัทมา ต่วนกอแตง; อับดุลฟาตะห์ ยาโงะ
2567-02-22นักศึกษาหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Oral Presentation ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 9 The 9th National Conference on Science and Technology 2024 (NSCIC 2024)นาซีมีย์ เงาะ; อรวรรณ ทิพย์มณี
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเคมี ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 (ระดับดีเด่น) การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอาซีหม๊ะ กอมะมาโมง; อาซีซ๊ะ จิใจ; อรวรรณ ทิพย์มณี
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2566-02-21สเปรย์น้ำมันนวดจากสมุนไพรท้องถิ่นและของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากลองโควิค-19อรวรรณ ทิพย์มณี; นูรินดา อาสาเจ๊ะ; วรรณนินา อีแต
2561-01อบรมพัฒนาทักษะทางเคมีสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2565-02-14อาจารย์หลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565อรวรรณ ทิพย์มณี
2561-05-08อาจารย์หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28อรวรรณ ทิพย์มณี
2564-04-01เรียวไทม์โซล-เจลไซริ้งเคมิคัลเซนเซอร์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับตรวจวัดก๊าซพิษฟอร์มัลดีไฮด์จากโรงงานเฟอร์นิเจอร์และบริษัทโปสเตอร์ในเขตเทศบาลนครยะลาอรวรรณ ทิพย์มณี; อาซีหม๊ะ กอมะมาโมง; อาซีซะห์ จิใจ