Browsing by Author วาสนา พิทักษ์ธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการธุรกิจชุมชน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวาสนา พิทักษ์ธรรม
2563การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลาวาสนา พิทักษ์ธรรม
2560การผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนจากกล้วยหินกรอบแก้ว ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; วาสนา พิทักษ์ธรรม
2563การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวมือลอ กลุ่มข้าวกล้องเนินงามวาสนา พิทักษ์ธรรม
2559การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีวาสนา พิทักษ์ธรรม; จรัญ พิทักษ์ธรรม; นาซือรี เต๊ะกาแซ; วาริก กูนา
2559ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ กรณีศึกษา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งหนึ่ง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; วาสนา พิทักษ์ธรรม; กูมัจดี ยามิรูเด็ง; สัสดี กำแพงดี; อุดมพงษ์ มูลสิน
2558ประโยชน์สุขจากเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีวาสนา พิทักษ์ธรรม; จรัญ พิทักษ์ธรรม
2558สภาพปัญหาและความต้องการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุกฤษตา รักสุจริต; วาสนา พิทักษ์ธรรม