Browsing by Author วารุณี หะยีมะสาและ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2566-02-21การควบคุมทางชีวภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่คัดแยกจากก้านใบทุเรียนพื้นบ้านในการยับยั้งโรคเหี่ยวในพืชวารุณี หะยีมะสาและ; จารุ นิคม; ยาสมี เลาหสกุล
2563-02-06การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยพอกที่จำหน่ายในจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR)ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; วารุณี หะยีมะสาและ
2560-04-19การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีวารุณี หะยีมะสาและ
2559การตรวจแยกแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ปนเปื้อนในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานี โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ vibrio spp. ชนิดต่างๆวารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; สายใจ แก้วอ่อน; ลักขณา รักขพันธ์
2563-05การบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคตรูซือมัน อาแวเง๊าะ; นิสาพร มูหะมัด; วิชิต เรืองแป้น; วารุณี หะยีมะสาและ; นฤมล ทองมาก
2558-01-31การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; สายใจ แก้วอ่อน; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2563-01การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคตภัทรภร ชูปาน; วารุณี หะยีมะสาและ; วิชิต เรืองแป้น; นิสาพร มูหะมัด
2562-01การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วิชิต เรืองแป้น; ศศิธร พังสุบรรณ; วารุณี หะยีมะสาและ
2564-05-20การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีเหลืองจากเชื้อรา Manascus sp. YRU01 บนเปลือกกล้วยหินยาสมี เลาหสกุล; วารุณี หะยีมะสาและ; เบญจมาส เชียรศิลป์; ลักขณา รักขพันธ์; นิสาพร มูหะมัด
2561-04-21การเพาะเลี้ยง การย้ายรังและนวัตกรรมรังเลี้ยงเพื่อเลี้ยงผึ้งชันโรงในเชิงการค้าอิสมะแอ เจ๊ะหลง; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; มนทกานต์ พิมเสน; อลภา ทองไชย; จารุ นิคม; ลักขณา รักขพันธ์; ซีรีหัน ชายดานา
2562-02-07การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน (Musa Sapientum)นูรีฮัน สะนิ; อัสมะ สามะ; วารุณี หะยีมะสาและ; มนทกานต์ พิมเสน
2563-02-06คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ดีเด่นและดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"ซอพียะห์ โต๊ะดียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; นูรฮูดา สะมาแอ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; คอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน; นาซีเราะ เจะมะ; ลลิดา โต๊ะหมาน; โซฟีลาน มะดาแฮ
2560-10-18ความปลอดภัยจากแบคทีเรียก่อโรคสกุล Vibrio ในหอยแครง (Anadara granosa) บริเวณอ่าวปัตตานีวารุณี หะยีมะสาและ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2565-03-10ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและสตูลนุรอาซีซันต์ สาอะ; นูรฟัตนา มะเร้ะ; แวซานียะห์ และบากา; ดูไดบ๊ะห์ ปูซู; ณัฐกานต์ ดันงุ่น; อารีนา หวาสกุล; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมี เลาหสกุล
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2562-02-07จุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ในหอยพอก (Geloina erosa) ในป่าชายเลนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีนุรฟาน มะดีเยาะ; การีหม๊ะ มะลี; อลภา ทองไชย; วารุณี หะยีมะสาและ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ลักขณา รักขพันธ์
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)สาลินี อาหลัง; อามีเนาะ มอน๋อง; วารุณี หะยีมะสาและ; สมทบ เวทโอสถ
2561-02-14นักสืบแมลงท้องถิ่นอลภา ทองไชย; ศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มนทกานต์ พิมเสน; จารุ นิคม; ลักขณา รักขพันธ์; ซีรีหัน ชายดานา
2564ประสิทธิภาพของเถ้าลอยจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในการบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัยนฤมล ทองมาก; ซันวานี จิใจ; วารุณี หะยีมะสาและ; ไซนะ มูเล็ง; พรทิพย์ ศรีแดง
2562-02-07ผลของสมุนไพรท้องถิ่นต่อความเครียดของไก่เบตงนาซีเราะ ตาเฮ; เจ๊ะอาอีดะห์ มะดีเยาะ; วารุณี หะยีมะสาและ