Browsing by Author วาริษา วาแม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-07การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ กรณีศึกษา บ้านวังดินสอ จังหวัดพิษณุโลกสุรเชษฐ์ มิตสานนท์; กันตภณ โล่นพันธ์; วาริษา วาแม
2565-02-14คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันราชภัฏ 65วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม
2564-08-20คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) โครงการ Thailand Energy Award 2021วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ยุทธนา กาเด็ม; คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา; ซูไรดา มาหิเล; อันวา แลแรมะ; สาลมี เซมูโซ; พาดีละห์ บือราเฮง; อัสหมะห์ ถนน; ตัรมีซี อนันต์สัย
2564-03-16คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน ประเภท Biofuels ในโครงการ Thailand Energy Award 2021วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ยุทธนา กาเด็ม; คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา; ซูไรดา มาหิเล; อันวา แลแรมะ; สาลมี เซมูโซ; พาดีละห์ บือราเฮง; อัสหมะห์ ถนน; ตัรมีซี อนันต์สัย
2566-10-19นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อ Social media ภายใต้โครงการรากแก้ว ประจำปี 2566บูคอรี สาเร๊ะ; อริสฟาน ปะเง๊าะ; นัสรีน สาบวช; นูดร์มี ด่อเล๊าะ; ญาวานี อาแว; อิบตีซัน อิแต; ณัฐภัสสร อิแอ; อารือฟัต มะแซ; อิมรอน อุมาร์; แวนูรีซัน ดือราแม; ต่วนซูไรดา ต่วนปูเตะ; อานีซะห์ ดือราแม; อาอีดะฮ์ เจะมะ; วาริษา วาแม; ลุตฟี สือนิ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; เอกชัย สิงหเดช
2563พลังงานทดแทน 1วาริษา วาแม
2564รายงานวิจัยตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดวาริษา วาแม