Browsing by Author วรพจน์ แซ่หลี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-04-01การบูรณาการเทคโนโลยี Geogebra Applet ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Hands – on Activities เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ และการบวก-ลบเวกเตอร์ในสองมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อานีซะ กามะ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; มูฮัมหมัด ยะมาแล
2563-02-06การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ซอพียะห์ โต๊ะตียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี
2566-02-21การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลาอาอีเซาะห์ เจ๊ะอาแซ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ All in One ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มะรอกี แมเดาะ; ฮัมดีย์ บือแน; สมฤทัย หอมวงศ์; อังคณา ทิพยรุ่งโรจน์; วรพจน์ แซ่หลี; ลิลลา อดุลยศาสน์
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน 1,000 ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อกระดานแม่เหล็กเพื่อการทดยืม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกตาเกาซัร โตะแม; กามาลุดดีน ภู่ทับทิม; วรางคณา ชัยสุวรรณ์; สุพัตรา เนาว์ไพร; วรพจน์ แซ่หลี; ลิลลา อดุลยศาสน์
2566-02-21การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ TGT (Team – Games – Tournament) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลาฟาซีรา เงาะ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้การเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)นุรสรินทร์ การีจิ; วรพจน์ แซ่หลี; ลิลลา อดุลยศาสน์
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องปริพันธ์และการประยุกต์ โดยใช้เครื่องมือพลวัตทางคณิตศาสตร์ (GeoGebra) บน Microsoft Sway ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การเรียนรู้บนฐานชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)ศิริลักษณ์ วงค์ธรรม; วรพจน์ แซ่หลี; ลิลลา อดุลยศาสน์
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลิลลา อดุลยศาสน์; นุชนาถ เต็มดี; วรพจน์ แซ่หลี; สาธินี วารีศรี; ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ; ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
2560-04การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเลื่อนกราฟพาราโบลาโดยใช้สื่อกราฟเลื่อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลารุสลัน ดือเระ; วรพจน์ แซ่หลี
2563-02-06คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ดีเด่นและดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"ซอพียะห์ โต๊ะดียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; นูรฮูดา สะมาแอ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; คอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน; นาซีเราะ เจะมะ; ลลิดา โต๊ะหมาน; โซฟีลาน มะดาแฮ
2552-07ตัวแบบพยากรณ์จำแนกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าศึกษาในโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวรพจน์ แซ่หลี
2560-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; วรพจน์ แซ่หลี; อัซมะ มะเกะ; ดาริกา จาเอาะ; รอยฮัน เจ๊ะโซะ; อัชมาน อาแด
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mathematics, Science, and Technology Teaching) ระดับนานาชาติ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)นินุรไอนี บาเหะ; ปาตีเมาะ ชูเดช; ซอบรียะห์ ยามินม๊ะ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; นุชนาถ เต็มดี
2565-03-10นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)นุรสรินทร์ การีจิ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)อาอีเซาะห์ เจ๊ะอาแซ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี
2565-01-15อาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2564วรพจน์ แซ่หลี