Browsing by Author มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 57 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-03-22บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2557-08-10บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 มกราคม 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564-02-15บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ชุมชนบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565ผ้ายกตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565-08-29ภาพท่ารำจากการสร้างสรรค์ชุดการแสดง "ยาลอ"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565มนตร์เสน่ห์เครื่องปั้นดินเผามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565-10-27รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565รางวัล "ภูมิราชภัฏ"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565-02-02รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และมีคุณูปการด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565-10-03รางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565ราชภัฏยะลา รื้อฟื้น “ผ้ายกตานี”มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาและนำต้นเทียนถวายยังวัดคูหาภิมุขมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2566-02-14ร่วมจัดนิทรรศการผ้า สาธิตการสาวไหม รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา งานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2566-02-17ร่วมเผยแพร่การแสดงชุด "อตีตาญาลอ" ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 "ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านศิลปะการแสดงให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนวัดมหายานกาญจนมาสราษฏร์บำรุง (วัดญวนยะลา)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565-11-25ลงพื้นที่สำรวจเสาอนุสรณ์โรงเรียนฝึกหัดครูยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564-12-05วิดีโองาน ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ" ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564วิดีโอรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Bigdata)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565วิดีโอองค์ความรู้การฝังเข็มจากคุณเจ๊ะสะปีเย๊าะ สาแลแมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564วิดีโอแนะนำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม