Browsing by Author ปวีณา เจะอารง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 40 of 40 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; ธีรยุทธ มูเล็ง; อัปสร อีซอ; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2555การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงค์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลาอัปสร อีซอ; ชมพูนุท ศรีพงษ์; นัทที ขจรกิตติยา; ปวีณา เจะอารง; ดุษฎี นาคเรือง
2563นวัตกรรมเกมส์การเรียนรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการธีรยุทธ มูเล็ง; ปวีณา เจะอารง; อรวรรณ วรานันตกุล
2561นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ภายใต้ทีม "KAME REROTEI" คว้ารางวัลชนะเลิศปวีณา เจะอารง; มีนา ระเด่นอาหมัด; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; มรีดา ปะดอนา; นางสาวนูรีซา มะนอฆอ; ไซนุง เจะโซะ; พาตานียะห์ หะมะ
2560ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาสกัลยรัตน์ นิจจันทร์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล
2563รายงานวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดปัตตานี ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปวีณา เจะอารง; อัปสร อีซอ; ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์; ธีรยุทธ มูเล็ง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2563รายงานวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดยะลา ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์; รอมซี แตมาสา
2021องค์ความรู้หัตถกรรมเตยหนามจักสานอัปสร อีซอ; สุธิดา วัฒนยืนยง; ดุษฏี นาคเรือง; ปวีณา เจะอารง; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล; สิรินธร ศานติประเสริฐ
2563อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาว อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร; มนัส สุทธิการ; ชรีฮาน ยีแว; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2562อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาวอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร์; มนัส สุทธิการ; ชรีฮาน ยีแว; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2559อัตลักษณ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุธิดา วัฒนยืนยง; อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง
2562อาจารย์ ผศ.ปวีนา เจ๊ะอารง ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติปวีณา เจะอารง
2563เปลี่ยนวิกฤติ Covid-19 เป็นโอกาสในการดำเนินงานพันธกิจวิจัยอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; รอมซี แตมาสา
2018-08-10แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ดุษฎี นาคเรือง; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2561แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ดุษฎี นาคเรือง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอารง; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล
2562โครงการพัฒนาการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์โรตีกึ่งสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ Start upปวีณา เจะอารง; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2562โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดวุ้นมะพร้าวคุณพิมาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง