Browsing by Author ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-02-06การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลานูฮ่าย์ ยิมิง; ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ
2563-02-06การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเกมในการฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลาฮูดา ซิ; ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลิลลา อดุลยศาสน์; นุชนาถ เต็มดี; วรพจน์ แซ่หลี; สาธินี วารีศรี; ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ; ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
2564-04-01การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิค TGT ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ซีดะ สะมะแอ; ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 (ระดับดีเด่น) การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาซีดะ สะมะแอ; ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ