Browsing by Author ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-04การดำรงอยู่ของเพลงพื้นบ้าน : กรณีศึกษาเพลงเรือแหลมโพธิ์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2560-02-09คตินิยมและคติชนปักษ์ใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้: กรณีศึกษาวันคารคำกาพย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2562-07-25ตำนาน "ไอ้ไข่วัดเจดีย์" กับกระบวนการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2563-08-17นวัตกรรมการเรียนรู้ละครสร้างสรรค์สองภาษาธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; นูรฮาซีดีน มะลูมุ
2563นวัตกรรมละครสร้างสรรค์ในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุภา วัชรสุขุม; ซอฟูวะห์ กูโน
2565“นักศึกษาครูภาษาไทยสู่การนําเสนองานวิชาการระดับชาติ”จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุเมตตา ประสาทแก้ว; ซัลมา รัตนเยี่ยม
2561-12-01บทดิเกร์ฮูลู: คุณค่าทางภาษาที่เชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ะธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2562-12ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุภา วัชรสุขุม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; ซอฟูวะห์ กูโน
2563-05ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุภา วัชรสุขม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; ซอฟูวะห์ กูโน
2560-08ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุภา วัชรสุขุม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
2559ภาษาและฉันทลักษณ์ในเพลงเรือภาคใต้ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2559-01-05ภาษาและฉันทลักษณ์ในเพลงเรือภาคใต้: ท้องถิ่นกับการธํารงอัตลักษณ์และตัวตนในสังคมร่วมสมัยธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2565“เรียนภาษาไทยให้บูรณาการ: การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย”จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุเมตตา ประสาทแก้ว; ซัลมา รัตนเยี่ยม