Browsing by Author ตายูดิน อุสมาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดการป่าชุนชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน
2559-04-24การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน; มะพาริ กะมูนิง; ยะพา เจะนิ; สุไลมาน หะโมะ
2563-01-27การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิรีน จังหวัดนราธิวาสวริศรา เตบสัน; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; มะสับรี ยามา; ตายูดิน อุสมาน
2559-04-24บทบาทของผู้นําชุมชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกลุ่มเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มะพาริ กะมูนิง; มารุยูกี รานิง; ตายูดิน อุสมาน
2557บทบาทเพลงพื้นบ้านดิเกร์ฮูลูในการเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้ยะพา เจะนิ; วันฮารงค์ บินอิสเรส; ตายูดิน อุสมาน
2562รายงานวิจัยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตายูดิน อุสมาน; สุไลมาน หะโมะ; คมวิทย์ สุขเสนีย
2557รูปแบบการสร้างสังคมสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตายูดิน อุสมาน
2561รูปแบบการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยองค์กรภาคประชาสังคมตายูดิน อุสมาน; วันฮารงค์ บินอิสริส; สุไลมาน หะโมะ; คมวิทย์ สุขเสนีย์
2554เทคนิคและกระบวนการจัดการความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตายูดิน อุสมาน