Browsing by Author ไซนีย์ ตำภู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2562พัฒนาบทเรียนรายวิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารระบบเปิดอาลียะห์ มะแซ; ซามียะห์ บาเละ; ไซนีย์ ตำภู; ซารียะห์ สตาร์; ฮัสบูลลอฮ์ นะดารานิง
2560วิเคราะห์ความแตกต่างการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลในการเรียนภาษามลายู (มาตรฐาน) ซึ่งเป็นภาษาที่สองของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูในมหาวิทยาลัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไซนีย์ ตำภู; ซามียะห์ บาเละ; ซำสีนาร์ ยาพา
2561-02-24โครงการบริการวิชาการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบ สื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา” ตาบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง จังหวัดยะลาไซนีย์ ตำภู; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์
2558-05โครงการพัฒนาทักษะภาษามลายูมาตรฐานเพื่อการสือสารให้แก่เยาวชนไซนีย์ ตำภู