Browsing by Author เวคิน วุฒิวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-18การใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานีรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล; ฟาดีล๊ะ เซะบิง
2560-10-18ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในแหล่งน้ําพื้นที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซูไบดี โตะโมะ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; นัสรี มะแน; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ประยูร ดำรงรักษ์; เวคิน วุฒิวงศ์
2015-12ความเข้าใจในการนำาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ตำบลทรายขาว อำภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีVakin Wutthiwong; เวคิน วุฒิวงศ์
2556ความเข้าใจในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเวคิน วุฒิวงศ์
2553ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษกิจ สังคมและการพัฒนาพื้นที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์
2559-04-24ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์
2558-04โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อความพอเพียงในชุมชนเวคิน วุฒิวงศ์