Browsing by Author เวคิน วุฒิวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-18การใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานีรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล; ฟาดีล๊ะ เซะบิง
2560-08-15ครรงการพัฒนาทักษะด้านการสอนศนลปศึกษาให้แก่รรู ครงเนรียนตาริจตระเนินาายแดนในพื้นที่ 3 จังหิัดาายแดนภารใต้์สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาศรีประไพ อุดมละมุล; เวคิน วุฒิวงศ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง
2560-10-18ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในแหล่งน้ําพื้นที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซูไบดี โตะโมะ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; นัสรี มะแน; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ประยูร ดำรงรักษ์; เวคิน วุฒิวงศ์
2015-12ความเข้าใจในการนำาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ตำบลทรายขาว อำภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเวคิน วุฒิวงศ์
2556ความเข้าใจในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเวคิน วุฒิวงศ์
2553ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษกิจ สังคมและการพัฒนาพื้นที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์
2559-04-24ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์
2561-01สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล
2562แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; นินุสรา มินทราศักดิ์; เวคิน วุฒิวงศ์; ยุทธนา กาเด็ม; กมลวรรณ ชนะกุล; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร
2559โคงการฝึกอบรมทำเซรั่มบำรุงผิวจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสารสกัดจากธรรมชาติเวคิน วุฒิวงศ์; สวพร จันทรสกุล; สวรรยา กุลทวี
2561โครงการ อบรมปฏิบัติการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเวคิน วุฒิวงศ์; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; ปิยะมาศ สร้อยแก้ว; ศศิธร อินทร์น้ำหอม
2561-10-01โครงการค่ายศิลปะวิชาการสร้างสรรค์ วันที่ 7-8 และ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ณ อาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาพลหทัย ซุ่นสั้น; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยปองทิพย์ หนูหอม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยซูไรดา เจะนิ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-08-31โครงการต้นแบบกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสาน ตำบลท่าสาปพอหทัย ซุ่นสั้น; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-09-14โครงการนำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชนสุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-05-30โครงการบริการวิชาการ ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากรครูสู่การเรียนรู้การศึกษา Thailand 4.0คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-02-24โครงการบริการวิชาการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบ สื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา” ตาบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง จังหวัดยะลาไซนีย์ ตำภู; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์