Browsing by Author สุภา วัชรสุขุม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-08การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม
2559-04การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ
2559-04การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับ การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ
2561การใช้ภาษามลายูปาตานีของนักเรียนในโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา-พหุภาษา จังหวัดยะลาศุภลักษณ์ สินธนา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; สุภา วัชรสุขุม; นิยามาล อาแย; นิฮารงค์ โต๊ะสู; อามีเนาะ ดีแม
2562-12ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล; สุภา วัชรสุขุม; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; ซอฟูวะห์ กูโน
2559-04ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายู ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม
2555ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม
2560-08ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุภา วัชรสุขุม; ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ; สุรัสวดี นราพงศ์เกษม; จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
2530ร็องเง็งสุภา วัชรสุขุม
2530ร็องเง็ง : นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้สุภา วัชรสุขุม