Browsing by Author รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; ศิริชัย นามบุรี; อัสมาร์ โต๊ะยอ
2561-05การประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; ศิริชัย นามบุรี; อัสมาอ์ โต๊ะยอ
2560-10-18การใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานีรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล; ฟาดีล๊ะ เซะบิง
2559ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
2559ประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Programรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
2559รายงานการวิจัยการประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
2561-01สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล
2561-02-24โครงการบริการวิชาการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบ สื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา” ตาบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง จังหวัดยะลาไซนีย์ ตำภู; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์