Browsing by Author ฟูไดละห์ ดือมอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-12-15การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-12การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2557-02-22นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของโครงการ SOUTH PUSมะดารี ดุลสา; ลามานียะห์ สะตะมา; สุวีนา ยูโซ๊ะ; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-04-26ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านเนียง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาฟูไดละห์ ดือมอง; มาลีนี เจ๊ะแม; อานีต้า แวกาจิ
2559-04-26ระบบสํารองที่พักออนไลน์สําหรับบังกะโลบ้านไม้ริมทะเล (ตะโละสะมีแล) อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีฟูไดละห์ ดือมอง; ดูอา หะมะ; คอลาตี ดะแซ