Browsing by Author ดาริกา จาเอาะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-04การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิตอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากโฟมยางธรรมชาติต่วนอานีตา ปาแซ; กูวีตา ดาจูดา; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การพัฒนาแอคทูเอเตอร์จากยางธรรมชาติผสมแกรไฟต์ในแบตเตอรี่เสื่อมสภาพลาตีฟะ อาแว; ซูมัยหย๊ะ สาและ; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของน้ำแร่จากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ซูไรนี มะนอ; รอดียะห์ มะวิง; ดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2560-10-18ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นผิวโรสลีนา จาราแว; ดาริกา จาเอาะ; นัสรีนา เจ๊ะมะ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; วรพจน์ แซ่หลี; อัซมะ มะเกะ; ดาริกา จาเอาะ; รอยฮัน เจ๊ะโซะ; อัชมาน อาแด
2562-01-08นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีและดีมาก โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19นาตาซา อับดุลเลาะ; นูรกัรตีนี สะบูดิง; ปัทมา พิศภักดิ์; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ซูไวบะห์ กาเซ็ง; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2560-10-18ผลของการเอนแคบซูเลชั่นสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ATCC 11778 และ Pseudomonas fluorescens TISTR 358อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2561-02-11วัสดุดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติคอมโพสิตนาซูรา สาเม๊าะ; ฆูซูฮัยดา เจะแว; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดฮุสนา ดอเลาะ; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2561-02-11สมบัติทางไฟฟ้าและสัณฐานวิทยาของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติและยางธรรมชาติคอมโพสิตด้วยกราฟีนอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ
2560-04อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟางอัดจากเส้นใยฟางข้าวไมมูน อินตัน; มัรณี เล็ง; อาฟีซา คามิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-08อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นาซีลา เส็นติระ; มะซอฮีดี บราเฮง; กัณฐิกา ฉายศรี; นาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; ลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ; อุไรวรรณ บัวทอง; นูรฮีดายะห์ มะแอ; ไซนะ มูเล็ง; นฤมล ทองมาก; เมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-06อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562ฮาปีซา ปูเตะ; อัสมาร์ กอแน็ง; ดาริกา จาเอาะ