Browsing by Author ดาริกา จาเอาะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-07การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn ในตัวอย่างน้ำดื่มบริเวณชุมชนตลาดเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-04การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิตอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากโฟมยางธรรมชาติต่วนอานีตา ปาแซ; กูวีตา ดาจูดา; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การพัฒนาแอคทูเอเตอร์จากยางธรรมชาติผสมแกรไฟต์ในแบตเตอรี่เสื่อมสภาพลาตีฟะ อาแว; ซูมัยหย๊ะ สาและ; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-07การพัฒนาโฟมยางดูดซับเสียงโดยใช้ซัลโฟนิลไฮดราไซด์นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของน้ำแร่จากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ซูไรนี มะนอ; รอดียะห์ มะวิง; ดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2562-01การศึกษาคุณภาพน้ำและปริมาณแร่ธาตุจากแหล่งที่ใช้อุปโภคและบริโภค ในเขตชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลาดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; อามีนี เจ๊ะลี
2560-04-19การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งจากปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของเรดอน-222 ในตัวอย่างน้ำดื่ม ด้วยเทคนิค RAD H2Oไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-10-18ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นผิวโรสลีนา จาราแว; ดาริกา จาเอาะ; นัสรีนา เจ๊ะมะ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; วรพจน์ แซ่หลี; อัซมะ มะเกะ; ดาริกา จาเอาะ; รอยฮัน เจ๊ะโซะ; อัชมาน อาแด
2563-02-28นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. คว้า 4 รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (NCST 2020) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”ไอนีย์ สาเก็ง; สากีหนะ ซาร์; ปาวีณา ดุลยเสรี; อาอีเสาะ สือรี; มูรีนี ดอเฮง; ดาริกา จาเอาะ; อีลีย๊ะ หลงเน๊าะ; อัสมา สายอ; อรญาณีย์ เจะปอ
2563-07-17นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลต้นกล้าวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์​ ครั้งที่ 5 (LAC 2020)ซีตีพาตีเมาะ ยีสาแม็ง; ดาริกา จาเอาะ
2562-01-08นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีและดีมาก โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19นาตาซา อับดุลเลาะ; นูรกัรตีนี สะบูดิง; ปัทมา พิศภักดิ์; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ซูไวบะห์ กาเซ็ง; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2560-09ปริมาณสารกัมมันตรังสีและดัชนีอันตรายในตัวอย่างผิวหน้าบางพื้นที่ของจังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ
2560-10-18ผลของการเอนแคบซูเลชั่นสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ATCC 11778 และ Pseudomonas fluorescens TISTR 358อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2562-02-07วัสดุฉลาดจากยางธรรมชาติผสมแกรไฟต์จากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพซูไวบะห์ กาเซ็ง; อาตีเกาะห์ แม็ง; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11วัสดุดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติคอมโพสิตนาซูรา สาเม๊าะ; ฆูซูฮัยดา เจะแว; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดฮุสนา ดอเลาะ; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2554-07-26ศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว หมู่บ้านลาคอซูแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอีลีหย๊ะ สนิโซ; มะรูดิง กาซา; ดาริกา จาเอาะ