Browsing by Author ซันวานี จิใจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-08-16การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางจากวัสดุในท้องถิ่นโดยการเติมอากาศซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง; วิชิต เรืองแป้น
2561-02-11การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนกับแกลบโดยการปรับสภาพอุไรวรรณ บัวทอง; ซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2559การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมระหว่างมูลไก่กับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีน/ซันวานี จิใจ; ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
2561-02-11การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักร่วมใบยางพาราร่วมกับมูลโครอมละห์ ระแว้ง; ซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2560-05คุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเทศบาลนครยะลาไซนะ มูเล็ง; จุฑามาศ แก้วมณี; ซันวานี จิใจ; ซูฟียัน เจ๊ะมิง
2558-05-28ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเลบริเวณหาดกะรนและเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ตซีลาวาตี มาซอรี; ไซนะ มูเล็ง; วรินธา วศินะเมฆินทร์; สนทยา โสสนุย; ไตรภพ ทองมั่ง; ซันวานี จิใจ
2561ผลของระดับเสียงและสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่อการเลี้ยงนกเขาชวาในพื้นจังหวัดยะลาซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2562รายงานวิจัยผลของน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีน แกลบ และมูลสัตว์ต่อการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไซนะ มูเล็ง; ซันวานี จิใจ
2560-04ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษผักในตลาดสดเทศบาลนครยะลาซันวานี จิใจ; ฟาตีเม๊าะ ลาดิสง; ไซนะ มูเล็ง
2562-02-08อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นาซีลา เส็นติระ; มะซอฮีดี บราเฮง; กัณฐิกา ฉายศรี; นาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; ลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ; อุไรวรรณ บัวทอง; นูรฮีดายะห์ มะแอ; ไซนะ มูเล็ง; นฤมล ทองมาก; เมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ