Browsing by Author มะนาวาวี มามะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานกิจการฮัจย์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียอับบ๊าส พาลีขตต์; กูมัจดี ยามิรูเด็ง; มูหามัดสุใหมี เฮงยามา; มะนาวาวี มามะ; ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง
2562-11การเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษามลายูถิ่นปาตานีกับภาษามลายูมาตรฐานมะนาวาวี มามะ; นุรฮูดา สะดามะ; ซำสีนาร์ ยาพา; อัฟฟาน สามะ; มูหมัด เจะและ
2559-11ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต่อความสาคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนมะนาวาวี มามะ; นุรฮูดา สะดามะ; ซำสีนาร์ ยาพา; อาซียะ วันแอเลาะ; อัฟฟาน สามะ
2560ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซำสีนาร์ ยาพา; อาซียะ วันแอเลาะ; มะนาวาวี มามะ; นุรฮูดา สะดามะ; อัฟฟาน สามะ
2560-03-30โครงการเยาวชนต้นแบบ 2 ภาษา ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตาบลท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัดยะลามะนาวาวี มามะ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์