DSpace Repository

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account