DSpace Repository

โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน)

Show simple item record

dc.contributor.author ศรีประไพ อุดมละมุล
dc.contributor.author สุพร สุนทรนนท์
dc.contributor.author เวคิน วุฒิวงศ์
dc.date.accessioned 2021-12-24T03:45:38Z
dc.date.available 2021-12-24T03:45:38Z
dc.date.issued 2560-06-20
dc.identifier.uri http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5232
dc.description.abstract โครงการโครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน) ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 23,445 บาท มี วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้เยาวชนที่ผ่าน การฝึกอบรมสามารถแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่างและเผยแพร่แก่สาธารณชนในโอกาสต่างๆได้ ทั้ง ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติและ เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดการแสดงศิลปะ พื้นเมืองภาคใต้ตอนล่างให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปได้ มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน มี กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนในตำบลทรายขาว จำนวน 14 คน ดำเนินการในวันที่ วันที่ 3 – 5 และ 7 เมษายน 2560 ณ ศูนย์สามวัย ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจำนวน 1 เครือข่าย และ เกิดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร้อยละ 82.8 และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาของการฝึกอบรมและฝึกอบรม ศิลปวัฒนธรรมอย่างอื่นด้วย en_EN
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา en_EN
dc.subject โครงการให้บริการวิชาการ en_EN
dc.title โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน) en_EN
dc.type Working Paper en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account