DSpace Repository

โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย

Show simple item record

dc.contributor.author ซูไรดา เจะนิ
dc.contributor.author สุพร สุนทรนนท์
dc.contributor.author เวคิน วุฒิวงศ์
dc.date.accessioned 2021-12-24T03:45:35Z
dc.date.available 2021-12-24T03:45:35Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5225
dc.description.abstract โครงการบริการวิชาการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินโครงการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จานวน 23,445 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนให้แก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาทักษะการเขียนของตนให้ดีและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดยะลา เพื่อให้เยาวชนมีศักยภาพในการเขียน และมีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและสามารถนาทักษะนั้นไปปรับใช้กับการสื่อสารชีวิตในประจาวันของตนเองต่อไปได้ โดยกิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพัฒนาท้กษะ การเขียนทางภาษาไทย”ซึ่งมีกิจกรรมที่แยกย่อยเป็นฐานปฏิบัตการฝึกเขียน จานวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานภาษาไทยกับการเขียน ฐานที่ 2 ฐานเรื่องสั้นน่าอ่าน ฐานที่ 3 ฐานเขียนเรื่องสั้น ฐานที่ 4 ฐานนาเสนองานเขียน และการเข้ากลุ่มเพื่อร่วมกันอภิปรายผลงานของเยาวชนที่ได้ฝึกปฏิบัติจากวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในจังหวัดยะลา จานวน 30 คน ดาเนินการในระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการได้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ถือเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเขียน ต้องการฝึกฝนเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ทางการเขียนและเกิดทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียน นอกจากนี้ได้มีการประเมินทักษะการเขียนของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเขียนอยู่ในระดับที่ดี และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการร้อยละ 95.40 อยู่ในระดับดีมาก en_EN
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา en_EN
dc.subject โครงการให้บริการวิชาการ en_EN
dc.title โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย en_EN
dc.type Working Paper en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account