6.6 E-Book

 

Recent Submissions

 • Soraya Chumprawet; Kessaree Ladlia (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2017-01-12)
 • เกสรี ลัดเลีย (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2017-01-12)
 • รอปีอะห์ กาเดาะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2017-01-26)
  วรรณกรรมเรื่อง กาเม็ง แบ๊ะ แบ๊ะ เป็นวรรณกรรมประเภทเพลงพื้นบ้าน ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ทักษะการอ่าน ด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมด้านสุนทรียภาพ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี
 • อามาล แซบากา (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2017-01-26)
  วรรณกรรมเรื่อง ฆือละ เป็นหนังสือประเภทนิทาน ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ จิตใจและสังคมด้านสุนทรียภาพเหมะสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4-6 ปี
 • สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2017-01-26)
  วรรณกรรมเอ๊กอีเอ๊กเอ๊ก เป็นประเภทคำคล้องจอง วรรณกรรมเรื่องนี้ใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสุนทรียภาพ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ปี
 • สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2017-01-27)
  วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ซึ่งในเนื้อเรื่องมีความรู้เกี่ยวกับการเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ โดยไม่ตัดสินคนที่รูปร่างหน้าตา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ...