2.2 บริการวิชาการ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
Issue DateTitleAuthor(s)
2563โครงการบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้ฎาวีณี ต่วนมูดอ
2563โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสื่อสารทางบวก ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนแก้ไข้ปัญหาฎาวีณี ต่วนมูดอ
2562โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อ ที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 6 อบรมผู้นำเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; ชูยัน หามะ; ดาลีซะห์ ดะยี; แวซำซูดิน แวดอกอ; มูฮัมหมัด ปุ
2561-02-22โครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มัคคุเทสก์น้อย รุ่น 2ศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; ซูซัน หามะ; ดาลีซะห์ ดะยี
2559-02-22โครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มัคคุเทสก์น้อยซูซัน หามะ
2564-09โครงการพัฒนามัคคุเทศก์/นักสื่อความหมายชุมชนชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2564-08-14โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ต้าบลธารน้ำทิพย์ “บ๊ะจ่างโบราณ เชื่อมสัมพันธ์ไทย - มุสลิม”ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2564-02-24โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2560-07-24โครงการ การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มนมแพะ กิจกรรม อบรมปฏิบัติการ: การส่งเสริมการขยายเครือข่ายด้วยการเพิ่มสมาชิกกลุ่ม หัวข้อเรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารชฎาภรณ์ สวนแสน
2564-02โครงการศูนย์การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ด้านอุตสาหกรรมบริการ ลงพื้นที่ชุมชนปิยมิตร อำเภอเมืองเบตง จังหวัดยะลาชฎาภรณ์ สวนแสน
2564-02การสื่อสาร สืบสาน และสาธิตการทำขนมพื้นถิ่น “ตูปะ”(ทรงสามเหลี่ยม)ชฎาภรณ์ สวนแสน
2563-03โครงการมอบความสุข สู่น้องตาดีกาชฎาภรณ์ สวนแสน; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อุษณีย์ พรหมศรียา; อุษณีย์ พรหมศรียา; ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์
2564-02-19โครงการศูนย์การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ด้านอุตสาหกรรมบริการ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : พืชสมุนไพรพื้นถิ่นจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2563-02-02บริการวิชาการโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาบริการและดูแล สว.(2 ก.พ.63)จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2561-12-01โครงการพัฒนาลวดลาย และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดยอมสีสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสุมนไพร ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2562-06-14โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตร ก. \\: การทำธุรกิจการผลิต (ข้าวยำจากข้าวกล้องพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงวัย)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2561-07-13โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกูมัจดี ยามิรูเด็ง
2561-07-10โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตร ก. : การทำธุรกิจเชิงวัฒนธรรม (โรตีน้ำแกงและชาชักสูตรดั้งเดิม)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2559-07-28โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชื่อหลักสูตร ก. \\: การทำธุรกิจจากการปลูกพืชผักในสารละลายธาตุอาหาร (hydropow) การปลูกพืชผักออร์แกนิกส์และการประดิษฐ์ชุดปลูก (รุ่นที่ 1)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2558-08-20โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชื่อหลักสูตร : การทำธุรกิจจากขนมไทย สูตรต้นตำรับชาววัง (รุ่นที่ 1)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28