9.6.5 MOU Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48
Issue DateTitleAuthor(s)
2566บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) การดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัท ไบโอฟิล เทคโนโลยี จำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, บริษัท ไบโอฟิล เทคโนโลยี จำกัด
2565บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2565บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2565บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน ภายใต้โปรแกรม 16 แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2564บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสถาบันการศึกษา หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่าง จังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หอการค้าจังหวัดยะลา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา; จังหวัดยะลา; หอการค้าจังหวัดยะลา
2562บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสถาบันวิทยาลัยชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; สถาบันวิทยาลัยชุมชน
2561บันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ Southern University' Networking for Multiculture Societies and Human Development ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2562บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ YRU Smart University ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2562บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ระหว่าง จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา หอการค้าจังหวัดยะลา สมาคมกรีนเครสเซ็นท์ ประเทศไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องในเขตพื้นที่อำเภอรามัน อำเภอยะหา และอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาจังหวัดยะลา
2561บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรม และวิชาการ ระหว่างสถาบันวิชาการและชมรมคนไทยเชื้อสายจีน จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กับ YUNAN SONGLAND CULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; มหาวิทยาลัยฟาฏอนี; ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา; ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2561บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2561บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดยะลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจังหวัดยะลา
2557บันทึกข้อตกลงโครงการบริการวิชาการท่าสาปโมเดลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์) กับ เทศบาลตำบลท่าสาป โดย นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป (นายมะสดี หะยีปิ)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2560บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2017The memorandum of understandings (MOUs) and Memorandum of Agreements (MOAs) for cooperation and relationship development in language cultural and academic between southern border provinces of Thailand And Yunnan Country People's republic of ChinaYala Rajabhat University
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48