Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-12ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการปฏิบัติการละหมาด รายวิชาอิสลามศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มูฮัมหมัดฟัรกีย์ อีแมดะซอ; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม
2564-12พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2นูรียะห์ หะแว; จรุณี เก้าเอี้ยน; นิตยา เรืองแป้น
2564-12ผลของการใช้นิทานเรื่องสั้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ อัลหะดีษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อาอีเซ๊าะ อุเซ็ง; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง
2564-12การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานแบบนูรอนียะห์โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Motion Infografic) ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มูลนิธิสตรีมลายูเพื่อพัฒนาการศึกษาซาฮีดะห์ มูซอ; ยามีละห์ โต๊ะแม; อับดุลรอแม สุหลง
2564-12การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาอรรถธิบายอัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับสื่อ มัลติมีเดียท ี่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1นัจวา มามุ; อับดุลรอแม สุหลง; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
2564-12ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) ที่มีผลต่อความสามารถในการ ท่องจำอัลกุรอาน สำหระบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ยุสรอน เจะนุ; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง
2564-12การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการ ทดสอบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฌัชสกร คงชีวสกุล
2564-12การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอัลฟิกฮ ์ สำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตำบลยุโป อำเภอเมือง จ ังหวัดยะลามูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง; ยามีละห์ โต๊ะแม
2564-12การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียน ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1ธีรวัฒน์ มูเก็ม; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม