Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4541
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorราเชษฐ์ หีมสุหรี
dc.date.accessioned2021-12-22T06:46:05Z-
dc.date.available2021-12-22T06:46:05Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4541-
dc.description.abstractงานวิจัยแนวทางการพัฒนาหอกระจายขําว ตำบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานหอกระจายขําวและปัญหาและอุปสรรคในการ พัฒนาหอกระจายขําว หมูํที่4 ตำบลทําเรืออ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ วิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎ดูแลรับผิดชอบหอกระจายขําว/ผู๎ด าเนินรายการประชาชนและผู๎บริหารองค์การ บริหารสํวนต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยใช๎แนวคิดหอกระจายขําวการสื่อสารเพื่อ ชุมชน การสื่อสารแบบมีสํวนรํวม การวิจัยนี้ใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํแบบบันทึก การสนทนากลุํม (Focus group discussion)แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผลการวิจัย พบวํา สภาพการดำเนินงานของหอกระจายขําว หมูํที่4 ตำบลทําเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เริ่มจากความสนใจของผู้ใหญํบ้านในการแจ๎งข๎อมูลขําวสารให้กับชุมชน เนื้อหาเน้น เป็นการประชาสัมพันธ์ขําวสารของชุมชนในชํวงเช๎าและชํวงเย็น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไมํมี เจ๎าหน๎าที่ผู๎ดูแลและรับผิดชอบโดยตรง อุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณเสียหรือชำรุดบํอยครั้งหรือไมํ สามารถใช๎การได๎ รวมทั้งยังไมํมีโครงการเพื่อการพัฒนาหอกระจายขําวอยํางชัดเจนและตํอเนื่อง อยํางไรก็ตาม พบวํา ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลด๎านการประชาสัมพันธ์ของ อบต.โดยตรง แตํคณะกรรมการไมํได๎ด าเนินการใด ๆ ชาวบ๎านต าบลทําเรือเปิดรับขําวสารผํานสื่อบุคคลเป็นหลัก ชํองทางที่ใช๎ในการรับข๎อมูลขําวสารจากภายนอกได๎แกํ วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุโทรทัศน์จาก สํวนกลางและสํวนภูมิภาค การรับข้อมูลขําวสารภายในหมูํบ้านได้จากหอกระจายข่าว ร้านกาแฟ ชุมชน ประกาศของมัสยิดในทุกวันศุกร์ ลักษณะการไหลเวียนของขําวสารยังเน๎นการสื่อสารทางเดียว (One way communication) ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญคืออุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณของหอ กระจายขําวเสียหรือใช้การไม่ได้การกระจายเสียง ไมํตํอเนื่องขาดงบประมาณในการซํอมแซมหรือ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องสํงสัญญาณมีไม่เพียงพอ ขาดการจัดสรรเงินตอบแทนหรือเงินเดือนให๎กับเจ๎าหน๎าที่รวมทั้งขาดเจ๎าหน๎าที่ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเทคนิควิทยุกระจายเสียง แนวทางในการ พัฒนาหอกระจายขําว คือ การจัดตั้งหอกระจายขําวต๎องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อุปกรณ์เครื่องสํง สัญญาณมีคุณภาพ และรับฟังได้ทั้งตำบล เปิดโอกาสให้อาสาสมัครจิตอาสา อาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) เจ้าหน้าที่ด๎านการเกษตรและรวมทั้งเยาวชนได้เข้ามาจัดรายการด้วย เนื้อหา รายการต๎องเป็นขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชน สำหรับรูปแบบการบริหารจัดการต๎องอยูํใน รูปแบบของคณะกรรมการการ มีการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานตําง ๆ อาทิ องค์การ บริหารสํวนตำบล องค์การบริหารสํวนจังหวัดen_EN
dc.subjectการพัฒนาen_EN
dc.subjectหอกระจายขําวen_EN
dc.titleแนวทางในการพัฒนาหอกระจายข่าว ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีen_EN
Appears in Collections:2.01 บทความวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09_Human and Social-8.pdf350.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.