Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4385
Title: การจัดการงานการเงินและบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Authors: ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
ฐานกุล กุฏิภักดี
นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
Keywords: การจัดการงานการเงินและบัญชี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Issue Date: 31-Aug-2020
Publisher: วารสาร ศึกษา ศาสตร์ ปริทัศน์
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)หาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการงานการเงินและบัญชีกับความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ2)พยากรณ์ปัจจัยการจัดการงานการเงินและบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) จ านวนทั้งสิ้น1,595ราย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรYamaneTaroซึ่งเป็นการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่รู้จ านวนแน่นอนได้ผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานี 161ราย จังหวัดยะลา 75 รายและจังหวัดนราธิวาส 84 ราย รวม 320 รายการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการวิจัยปรากฏดังนี้1)การจัดการงานการเงินและบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับความคาดหวังเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์กันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 และ 2)ปัจจัยการจัดการงานการเงินและบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ได้แก่ การมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ การมีงบประมาณวัตถุดิบ มีการวางแผนก าไรด้วยงบประมาณ และการมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีค่าสัมประสิทธิ์ R Square คือ58.50
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4385
Appears in Collections:2.01 บทความวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
199144-ไฟล์บทความ-853535-1-10-20200902.pdf185.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.