Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-07-07แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและวัดผลงานการบริการกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2559-07-07การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลาสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2564-04-30การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง