Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-08-14มุมมองของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อมาตรการช่วยเหลือ การปรับตัวต่อมาตรการป้องกัน และแนวทางการส่งเสริม มาตรการป้องกันโรคโควิด-19ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2563-08-14แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการขยะอันตราย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2563-12-29การรับรู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ต่อการควบคุมยาสูบแบบบูรณาการมิติกฎหมายและมิติสังคมในระดับพื้นที่: กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; อิสยัส มะเก็ง; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; ธงฉาน สุวรรณรักษา