Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556คู่มือนักศึกษา'56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2550คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์สำหรับอาจารย์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2557คู่มือนักศึกษา'57 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558คู่มือนักศึกษา'58 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2559คู่มือนักศึกษา'59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกตรงโควตา (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา