Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 28 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่ล่าสุด) ที่แก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติและข้อห้ามต่าง ๆ และเทคนิคทิศทางการสื่อสาร นำเสนอให้เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก เพื่อการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคกลยุทธ์ การบริหารงานที่ทันต่อสถานการณ์ สร้างภาวะผู้นำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพิ่มทักษะการนำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาไปสู่การปฏิบัติติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบ กฎหมาย ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดสู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบกฎหมายและข้อสั่งการสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับบริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบ กฎหมาย ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงและความผิดพลาด สู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบกฎหมายและข้อสั่งการสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเป็นผู้นำ การสื่อสารนำเสนอ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและข้อควรระวังกฎหมาย หลักเกณฑ์การแก้ไข พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่ล่าสุด) และกระบวนการสำคัญการพิจารณา ข้อบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 4/2563 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563กระบวนการออกแบบงานบริการวิชาการ : ชุมชนได้เดินต่อ อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ สร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษาปวีณา เจะอารง
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและข้อควรระวังกฎหมาย หลักเกณฑ์การแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่ล่าสุด) และกระบวนการสำคัญการพิจารณาข้อบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้; มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พลาดไม่ได้ เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนเมษายน 2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การประชาสัมพันธ์มืออาชีพและการพัฒนาการทำงานด้วย New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พลาดไม่ได้ เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนเมษายน 2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การประชาสัมพันธ์มืออาชีพและการพัฒนาการทำงานด้วย New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด

Discover

Date issued
Has File(s)