Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563จารุณี การี
2564-05-27รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563 ประเด็นที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ เรื่อง การบริการวิชาการ O-NET Camp for Kids ด้วยนวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรีชา พังสุบรรณ; จารุณี การี; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2564-05-27รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563 ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนภาคใต้@มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจารุณี การี; โซฟีนา ลาเม็ง; นูสีลา ยูมะโซ; อะห์ลาม เจะเตะ