Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 21 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาเอกบังคับของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทรัตน์ นามบุรี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; ธัญยธรณ์ โยธาทิพย์; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้ากรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์จักสานเตยหนามธีรยุทธ มูเล็ง; อุมาพร เชิงเชาว์; วุฒิชัย คงยัง; สุริยา นาคิน; อิสมาแอ ยีมะแซ; มนัส สุทธิการ
2560ผลการสังเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามูหามะบากรี อาบูดาโอ๊ะ; วัชระ ขาวสังข์; วุฒิชัย คงยัง; ธีรยุทธ มูเล็ง
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในประเทศไทยนันทรัตน์ นามบุรี; ฐานกุล กุฏิภักดี; ธีรยุทธ มูเล็ง; สันติ ุอารักษ์คุณากร; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; ธีรยุทธ มูเล็ง; อัปสร อีซอ; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2557การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจชุมชนนันทรัตน์ นามบุรี; จริยา สุขจันทรา; ธีรยุทธ มูเล็ง
2559ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทยนันทรัตน์ นามบุรี; ฐานกุล กุฏิภักดี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; วุฒิชัย คงยัง
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยนันทรัตน์ นามบุรี; วุฒิชัย คงยัง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; สันติ อารักษ์คุณากร
2563รายงานวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดปัตตานี ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปวีณา เจะอารง; อัปสร อีซอ; ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์; ธีรยุทธ มูเล็ง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2563การพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลตอบรับของผู้บริโภค “เต้าหู้นมแพะ” ของวิสาหกิจชุมชนฟาร์มแพะนมบ้านปายอ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาธีรยุทธ มูเล็ง