Browsing by Author แพรวศรี เดิมราช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มูนีเร๊าะ ผดุง; นันทนา รัตนชัย; แพรวศรี เดิมราช
2558การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตันแพรวศรี เดิมราช; มูนีเร๊าะ ผดุง; จันทนา มีชัยชนะ; เอกภักดิ์ มีชัย
2558การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตันแพรวศรี เดิมราช; มูนีเร๊าะ ผดุง; จันทนา มีชัยชนะ; เอกภักดิ์ มีชัย
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)มูนีเร๊าะ ผดุง; อิมรอน แวมง; ณฤดี เนตรโสภา; พรรณี แพงทิพย์; อัจฉราพร ยกขุน; แพรวศรี เดิมราช; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; จันทนา มีชัยชนะ; กีรติ วงศ์อัครวินท์
2559-12-15การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-12การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2557-07-11การออกแบบและพัฒนาสื่อด้วย e-bookแพรวศรี เดิมราช
2561-08-13นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ในนามตัวแทน มรย. คว้ารางวัลชมเชยจากเวที Thailand Research Expo 2018 Awardมูนีเร๊าะ ผดุง; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; วันชนะ พรหมทอง; สุวีนา ยูโซ๊ะ
2561-12-02นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศมะรอกิ มามะ; นัสริน โซ๊ะสะอิ; อิมรอน สุหลง; แพรวศรี เดิมราช
2562-07-11ผลการใช้บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การบวกเลข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในการสื่อสารในจังหวัดยะลาพรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช
2560-04ระบบการจัดหางานลุกมาน เจะโด; ฟาตีฮี สือแม; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2565-03-10ระบบสารสนเทศการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ซอฟวัน มะแม; ฮัซมะ สะมะแห; แพรวศรี เดิมราช
2557-07-11อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Microsoft PowerPoint ในการนำเสนอสำหรับเยาวชนแพรวศรี เดิมราช
2566-02-22อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อับดุลเลาะ บากา; ซันวานี จิใจ; แพรวศรี เดิมราช; สุลัยมาน เภอโส๊ะ
2558-02เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อชุมชนแพรวศรี เดิมราช
2563-02-06แอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็กฮาฟิส บินสาแล๊ะ; ฮีดายะห์ บาแม; ยัสมี ลาเต๊ะ; แพรวศรี เดิมราช
2563-02-06แอปพลิเคชันแนะนำการรักษาโรคเบื้องต้นอาดีละห์ อาแว; ซอฟียะห์ สะมะ; แพรวศรี เดิมราช