Browsing by Author อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-08การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2559อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
2021การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างเจตคติต่อการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้สอนตาดีกาในจังหวัดยะลาอุไรรัตน์ ยามาเร็ง
2556การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สาระอัล-กรุอานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อุไรรัตน์ ยามาเร็ง; อับดุลฮากัม เฮงปิยา; อับโดรอสัก มะลาเฮง
2564-05-27รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563 ประเด็นที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ เรื่อง โปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา สำหรับนักเรียนที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ (FITRAH 4 SHe) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแบบมีส่วนร่วมอุไรรัตน์ ยามาเร็ง
2564-05อาจารย์ครุศาสตร์รับรางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2020อุไรรัตน์ ยามาเร็ง; กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล; นุรฟิตตรี หะยีดารียอ
2564-05อาจารย์ครุศาสตร์รับรางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2020อุไรรัตน์ ยามาเร็ง; กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล; นุรฟิตตรี หะยีดารียอ
2565-02-14โล่ประกาศเกียรติคุณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคคลดีเด่น" เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565อุไรรัตน์ ยามาเร็ง