Browsing by Author อุบล ตันสม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การกำจัดสีย้อมโดยสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของเปลือกกล้วยหินนิสาพร มูหะมัด; สมภพ เภาทอง; อุบล ตันสม; ปิยศิริ สุนทรนนท์
2560-10-18การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักมูลสัตว์ร่วมกับกากอ้อยอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; ปิยศิริ สุนทรนนท์; นิสาพร มูหะมัด
2561-02-11การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างมูลกระบือกับชานอ้อยและมูลแพะกับชานอ้อยมะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม
2563-05การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบางโกระและตำบลช้างให้ตก จังหวัดปัตตานีอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; นิสาพร มูหะมัด
2557การศึกษากิจกรรมต้านออกซิเดชันจากส่วนต่างๆของผลพิลังกาสาปิยศิริ สุนทรนนท์; อุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง
2557การศึกษากิจกรรมต้านออกซิเดชันจากส่วนต่างๆของผลพิลังกาสาปิยศิริ สุนทรนนท์; อุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง
2560-10-18กําจัดสีเมทิลีนบลูโดยการใช้เอนไซม์จากเปลือกกล้วยหินนิสาพร มูหะมัด; ปิยศิริ สุนทรนนท์; อุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; สตารีย๊ะ มะลี
2024-07-02คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับรางวัล เนื่องในงาน YRU Research Day ครั้งที่ 2ศศิธร พังสุบรรณ; อุบล ตันสม; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; ซูไบดี โตะโมะ; พาตีเมาะ อาแวกาจิ; นัสรี มะแน; ปรีชา พังสุบรรณ; สุธิดา เลขาวิจิตร์; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์; ยาสมี เลาหสกุล; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2557-05-30ค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะเคมีอุบล ตันสม
2566-02-17นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยระดับชมเชย ประเภท Oral Presentation การนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22ฮายาตี อาแว; นาซะห์ ยูโซ๊ะ; อุบล ตันสม
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรเคมีและหลักสูตรฟิสิกส์ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)อัคร์มาน อีแต; ฮัมดีย์ ยานยา; ฮาซัน ดอปอ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; อุบล ตันสม
2564-02-10บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมงานวันราชภัฏ 64 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” พร้อมคว้า 9 รางวัล บุคคลดีเด่นนูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; อารอฟัต อาบู; อาเรีย มะแห; ซูบายด๊ะ มะแซ; สุใบด๊ะ เลาะลาแม; นูรฮานีซา สาเร๊ะ; นาซูรา วาแม; สูไรดา ยามา; นูรไลลา บือแน; ฮูดา เจ๊ะแวมาแจ; อารีดา ยามา; นุร์อาตีก๊ะ โวะ; ซาฟีรา สาและ; พลากร ประสงค์; มูนีเร๊าะ ผดุง; อุบล ตันสม; รอมลี เจะดอเลาะ; เมธิยา หมวดฉิม
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2564-05-20ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกกล้วยหินเพื่อใช้ในการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนิสาพร มูหะมัด; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; อุบล ตันสม; ลิขิต ลาเต๊ะ
2554-01ผลของสารสีจากเมล็ดคำแสดในระดับที่ต่างกันต่อคุณภาพสีไข่แดงของนกกระทาญี่ปุ่นวิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์; อุบล ตันสม; อับดุลรอฮิม เปาะอีแต; ฮานีย๊ะ ปอเย๊าะ
2562-02-07ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; นิสาพร มูหะมัด
2559-04-26ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากเมล็ดคําแสดอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง
2562-07-20วิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิกที่เหมาะสมในเปลือกกล้วย 3 ชนิดเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางนิสาพร มูหะมัด; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; อุบล ตันสม
2564-04-01องค์ประกอบทางเคมีของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในตำบลบุดี จังหวัดยะลาอัสรีณา เจะมามะ; อุบล ตันสม
2559-11-22แนวทางการพัฒนาห้องสมุดปัญญาภิรมย์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานูรีดา จะปะกียา; อุบล ตันสม; จารุณี การี; นูสีลา ยูมะโซ; มะรอเซะ ลาเม็ง