Browsing by Author อาบีดีน ดะแซสาเมาะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556-05-17การถ่ายเทความร้อนของอิฐบล็อคประสานชนิดไม่รับน้ำหนักที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพาราโพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2563-02-28การประยุกต์ใช้โปรแกรมแทร็กเกอร์ สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหยดน้ำมันในสนามไฟฟ้าสูปียา ปะดอ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2556-08-19การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสำหรับวัสดุก่อสร้างอาบีดีน ดะแซสาเมาะ; อิรฟาน ยุโซะ; อีเลียส มูยา; อนันท์ ดอเลาะ; คอดีเยาะ เจ๊ะและ
2564-01-31ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์สัญจรอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2556-02-23นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2555โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; นูรีนา มะมิง; นูรีซัน สะยาดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; นูซาอาด๊ะ มะยิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ศิริชัย นามบุรี; วันชนะ พรหมทอง
2556-03-06นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษาอันวา หะยีบากา; อิบรอเฮง จารง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; รอซาลี กายอ; วันซามัน มุซายี; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; กัสมีรา กูโน; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ซุลกิพลี กาซอ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ซากียะห์ โต๊ะโด; ฟาดีละห์ อูมา; อสุรินทร์ มะเด็ง; นัสรู ตือง๊ะ; มารียานี แมแลแมง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2566-02-17นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยระดับยอดเยี่ยม ประเภท Poster Presentation การนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22ฮากีมัน ดอแม; ฮัมดีย์ ยานยา; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี
2567-02-16นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก ประเภท Oral Presentation งานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 23มูฮัมหมัดอิรฟาน อูเซ็ง; นูรฮายาตี กาลอ; รอฮานี ตาเฮ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์
2567-02-22นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ/วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 9 The 9th National Conference on Science and Technology 2024 (NSCIC 2024)นาเดียร์ ปิ; นาซูฮา สามานุง; นูฮาปีซา เซ็ง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์
2565-03-17นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Oral presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 21อาอีซ๊ะ มามะ; นูรีตา ซู; นูรอีลมี เปาะโฮะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2566-08-24นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)ฮัมดีย์ ยานยา; ฮากีมัน ดอแม; นูรฟาตีรา ยูโซ๊ะ; ซูซานา มะแซ; ปาวีณา ดุลยเสรี; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2555-02-03นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 12ราฮูนี ดีตรีเพชร; ซุลยาณี ราแดง; เพ็ญแข วานิ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; นาอีหม๊ะ หะมะ; รอฮานี วานิ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; รอฮีมะห์ สะนิ; อามีเนาะ เลาะมะ; อาอีด๊ะ เจ๊ะมิ
2555-04-10นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคว้ารางวัลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554มูฮำหมัดนูร ยูนิ; อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ; รอมซี มาหะ; ลุตฟี สือนิ; ราฮูนี ดีตรีเพชร; เพ็ญแข วานิ; ซุลยาณี ราแดง; อีลีหย๊ะ สนิโซ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)รอกีเยาะ อะหวัง; นูร์อัยนา เย็ง; พารีด๊ะ ปะเปาะ; ฮามีดะห์ แยนา; นูรอีลมี เปาะโฮะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)ตัสนีม เจ๊ะแล๊ะ; กูฮาบีบะฮ์ ดอฆอ; อามานี เจ๊ะเดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; อัชมาน อาแด
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรเคมีและหลักสูตรฟิสิกส์ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)อัคร์มาน อีแต; ฮัมดีย์ ยานยา; ฮาซัน ดอปอ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; อุบล ตันสม
2563บทปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; สูปียา ปะดอ
2564-04-01ประสิทธิภาพการลดทอนอุณหภูมิของกล่องเลี้ยงผึ้งชันโรงจากพอลิเมอร์ชนิดพอลิเอทิลีนแลที่มีผลต่อการเพิ่มของโพรพอลิสนูรอฮานา สะแลแม; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2558-01ผลของการปรับปรุงเถ้าไม้ยางพาราที่มีต่อกำลังอัดของอิฐอาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ยูวารีเยาะ กาแบ; อาตีก๊ะ นิอาลี; ซารียะ รีบู; พาอีซะ มามะแตหะ; ยาวาเฮ สาแม
2564-01ผลของการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรซวรรณา เซพโฆลาม; ปัทมา พิศภักดิ์; รูฮัยซา ดือราแม; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ศศิธร พังสุบรรณ; อลภา ทองไชย; ดาริกา จาเอาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ฮานีดา เมาะมิง