Browsing by Author อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาน้ำจิ้มไก่จากส้มแขกวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2558-08-05การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสพริกไทยดําของหมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; สุธีรา ศรีสุข
2562-07-10การพัฒนาสูตรน้ำจิ้มไก่จากส้มแขกวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2561-05การพัฒนาสูตรน้ำปรุงรสผัดพริกสำหรับหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2562-02-07การศึกษาคุณภาพเครื่องสำอางที่ผลิตโดยกลุ่มผลิตเครื่องสำอางจังหวัดนราธิวาสนิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; อัชมาน อาแด; วรรณกัษมา ฮารน
2564-04-01การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่เพื่อกาจัดสารมลพิษ HCHs จากสารละลายน้ำกูมารี ดาหะมะ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2557-10-06คณบดีคณะวิทย์ฯ รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2557อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2557-05-26คณะวิทย์ฯ รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการวิจัยอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ดวงสมร ละอองอ่อน
2560-07ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาโรซวรรณา เซพโฆลาม; พินิจ ขำวงษ์; ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2561-06-21ระดับความคาดหวังด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของนักเรียนในจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาสวรรณกัษมา ฮารน; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; นิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; อัชมาน อาแด
2562รายงานวิจัยกระบวนการย้อมสีใบเตยหนามด้วยสารสกัดจากพืชพื้นถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2561รายงานวิจัยชุดโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2561-02-11วิจัยชั้นเรียน : การสอนแบบกึ่งโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; วรรณกัษมา ฮารน; นิสาพร มูหะมัด; อัชมาน อาแด
2554-01-14อาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2564-04-01เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสารสกัดหยาบของพืชสมุนไพรพื้นถิ่นรอฮานี เต๊ะ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ