Browsing by Author อัชมาน อาแด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-08-28การผลิตและสมบัติของข้าวเกรียบปลาเสริมกากถั่วเหลืองนัจญ์มีย์ สะอะ; รอมลี เจะดอเลาะ; อัชมาน อาแด
2560-10-18การพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลด้วยการเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพจากธรรมชาติอัชมาน อาแด; ฟารีดะ โต๊ะกะ
2560การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากพรอพอลิสของชันโรงฮาซัน ดอปอ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อัชมาน อาแด
2561การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสในกากบูดูจากโรงงานบูดูยีเซ็ง ตำบลปะเสยาวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; รอมลี เจะดอเลาะ
2562-02-07การศึกษาคุณภาพเครื่องสำอางที่ผลิตโดยกลุ่มผลิตเครื่องสำอางจังหวัดนราธิวาสนิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; อัชมาน อาแด; วรรณกัษมา ฮารน
2564-08-17การศึกษาสมบัติและการบำบัดส้นเท้าแตกของแผ่นโฟมรองส้นเท้าจากน้ำยางธรรมชาติที่มียูเรียเป็นสารตัวเติมฮาซัน ดอปอ; ซีตีไซยีดะห์ สายวารี; สุกรี เส็มหมาด; อัชมาน อาแด
2562-02-07การสังเคราะห์พอลิเมอร์ไฮโดรเจลจากเศษข้าวสำหรับใช้เป็นวัสดุปลูกพืชอัชมาน อาแด; รอฮานา สาแมง
2565-03-10การสังเคราะห์ไฮโดรเจลจากแป้งสาคูด้วยการกราฟต์โพลีอะคริลาไมด์สำหรับกำจัดสีเมทิลีนบลูอัชมาน อาแด; ฮุสนา สะปิอิง; รอฟีดะห์ ปูลา
2561-02-11การเตรียมยางบวมน้ำจากยางธรรมชาติอีพอกซิไดซ์ผสมไฮโดรเจลคอมโพสิทอัชมาน อาแด
2559-05-14คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาตีเราะห์ เจะมาซอ; คอลาณี มาโซ๊ะ; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; อีสรามีน เวาะแม; กุลธิดา วาหะ; สัลวา อาแวบือซา; สารีปะห์ วาเด็ง; สุรดา สุรพงษ์; นัสมีย์ แวดาโอะ; มูนีเราะห์ สูนาอาเล๊าะ; อาฟีซา กอมิง; ฮุสนา อาลี; ไซนุง ระสิมะหะมิ; ลิลลา อดุลยศาสน์; ฮัมดี เซ็ง; รอฮานี มิ; นูรีซัน เดง; ฟาดีลา กะนาเปะ; รอฮานา สาแม็ง; ทัศนีย์ ซาเลง; สารีนา สาและ; อัชมาน อาแด; ประยูร ดำรงรักษ์; นูรซีลา เละนุ๊; นูรีย๊ะ เลาะแม; อามานี สามะ; โรสลีนา จาราแว
2564-08-24คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรเคมี ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)สุรเดช มัจฉาเวช; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด
2560-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; วรพจน์ แซ่หลี; อัซมะ มะเกะ; ดาริกา จาเอาะ; รอยฮัน เจ๊ะโซะ; อัชมาน อาแด
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)ตัสนีม เจ๊ะแล๊ะ; กูฮาบีบะฮ์ ดอฆอ; อามานี เจ๊ะเดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; อัชมาน อาแด
2560-04ปริมาณความร้อนเบื้องต้นของไบโอดีเซลจากหลายชนิดน้ำมันอัชมาน อาแด; รอยฮัน เจ๊ะโซะ
2563-08-28ผลของการทดแทนกะทิด้วยน้ำมันงาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาเกาะรอมลี เจะดอเลาะ; คืนจันทร์ ณ นคร; อัชมาน อาแด; สะอุดี มะประสิทธิ์
2561พืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์
2561-06-21ระดับความคาดหวังด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของนักเรียนในจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาสวรรณกัษมา ฮารน; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; นิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; อัชมาน อาแด
2564รายงานวิจัยการเตรียมแผ่นไฮโดรเจลเย็นเคลือบยางพาราสำหรับลดไข้อัชมาน อาแด; ฮาซัน ดอปอ; สุรเดช มัจฉาเวช
2561รายงานวิจัยโครงการชุดพืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์
2558-08-05ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคจากสารสกัดพืชสมุนไพรซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; อัชมาน อาแด