Browsing by Author อลภา ทองไชย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-04-03การกำจัดโลหะหนักมีพิษในน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2561การกําจัดโลหะหนักมีพิษในน้ําโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน; สุนีย แวมะ
2558-01-31การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; สายใจ แก้วอ่อน; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2566-02-21การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคของอวัยวะสำคัญของปลากระบอกท่อนใต้ (Liza vaigiensis Quoy & Gaimard, 1825) ในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีรุสมีนา เจ๊ะเต๊ะ; นูรฮาซานี นิแฮ; อลภา ทองไชย
2561-04-21การเพาะเลี้ยง การย้ายรังและนวัตกรรมรังเลี้ยงเพื่อเลี้ยงผึ้งชันโรงในเชิงการค้าอิสมะแอ เจ๊ะหลง; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; มนทกานต์ พิมเสน; อลภา ทองไชย; จารุ นิคม; ลักขณา รักขพันธ์; ซีรีหัน ชายดานา
2560-10-18ความปลอดภัยจากแบคทีเรียก่อโรคสกุล Vibrio ในหอยแครง (Anadara granosa) บริเวณอ่าวปัตตานีวารุณี หะยีมะสาและ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2558-03-09ความหลากหลายของพืชบนเขาสลินดงบายู อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีอิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2559-07ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ลักขณา รักขพันธ์; อลภา ทองไชย; สายใจ แก้วอ่อน; ศศิธร พังสุบรรณ
2559ความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อฟีโนโลยีของโกงกางใบเล็ก (Rhizophora mucronata Lam.) ในป่าชายเลนยะหริ่งอิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย; อาเด่น ปาลนกวิน
2561-02-11จุลพยาธิวิทยาของตับและเหงือกในปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) ในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีไรมี กูแบรีมา; อลภา ทองไชย
2562-02-07จุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ในหอยพอก (Geloina erosa) ในป่าชายเลนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีนุรฟาน มะดีเยาะ; การีหม๊ะ มะลี; อลภา ทองไชย; วารุณี หะยีมะสาและ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ลักขณา รักขพันธ์
2561-02-14นักสืบแมลงท้องถิ่นอลภา ทองไชย; ศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มนทกานต์ พิมเสน; จารุ นิคม; ลักขณา รักขพันธ์; ซีรีหัน ชายดานา
2564-01ผลของการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรซวรรณา เซพโฆลาม; ปัทมา พิศภักดิ์; รูฮัยซา ดือราแม; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ศศิธร พังสุบรรณ; อลภา ทองไชย; ดาริกา จาเอาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ฮานีดา เมาะมิง
2566-03-18ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยผ่านกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในรายวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; อลภา ทองไชย; วารุณี หะยีมะสาและ
2560-04พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีและการวางไข่ของนกเลิฟเบิร์ด (Agapornis roseicollis) ในกรงเลี้ยงอุสมัน เบ็ญหามะ; นูรีดา บาฮะคีรี; อลภา ทองไชย; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์
2562-02-07ส้มจุก (Citrus reticulata Blanco) ในพื้นที่ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาซูฮายลา หะยีสาแม; มุมีนี บอเตาะ; อลภา ทองไชย; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์
2558-03-09อาจารย์สาขาชีววิทยารับรางวัลโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย; มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี