Browsing by Author สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-12-02การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาปพน บุษยมาลย์; ศรินทร์ญา จังจริง; สุวิมล แซ่ก่อง; อิสยัส มะเก็ง; มะพาริ กะมูนิง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; มุบดี อุเด็น
2562การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาต้าบลหน้าถ้า อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาปพน บุษยมาลย์; ศรินทร์ญา จังจริง; สุวิมล แซ่ก่อง; อิสยัส มะเก็ง; มะพาริ กะมูนิง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; มุบดี อุเด็น
2564-02-25ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาสุวิมล อิสระธนาชัยกุล; สุวิมล แซ่ก่อง; ศรินทร์ญา จังจริง; อิสยัส มะเก็ง; มุบดี อุเด็น; คมวิทย์ สุขเสนีย
2564-02-25ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุวิมล อิสระธนาชัยกุล; ศรินทร์ญา จังจริง; สุวิมล แซ่ก่อง; อิทธิชัย สีดำ
2562-07-05โครงการอบรมการเขียนและประเมินผลโครงการ พัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น (บริการวิชาการ)สุวิมล อิสระธนาชัยกุล