Browsing by Author สุพร สุนทรนนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-10-25KNOWLEDGE MANAGEMENT OF LOCAL WISDOM IN CAP PRINTING BATIK CLOTH HANDICRAFT IN NARATHIWAS, THAILANDSuporn Soonthornnon; Pitcharporn Soonthornnon; สุพร สุนทรนนท์
2553การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุพร สุนทรนนท์; วินัย แคสนั่น; ธนภัทร นาคิน
2556-02-22รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคณาจารย์และบุคลากร โครงการประกวดและนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)สุพร สุนทรนนท์
2558-12สร้างศิลป์ถิ่นใต้ เทิดไท้องค์ราชัน 88 พรรษา : น้ำพระทัยจากฟากฟ้าสุพร สุนทรนนท์
2561-10-01โครงการค่ายศิลปะวิชาการสร้างสรรค์ วันที่ 7-8 และ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ณ อาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาพลหทัย ซุ่นสั้น; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยปองทิพย์ หนูหอม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยซูไรดา เจะนิ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-08-31โครงการต้นแบบกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสาน ตำบลท่าสาปพอหทัย ซุ่นสั้น; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-09-14โครงการนำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชนสุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-03-19โครงการนำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชนสุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-05-30โครงการบริการวิชาการ ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากรครูสู่การเรียนรู้การศึกษา Thailand 4.0คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2562โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”ฐานนท์ มณีนิล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”ฐานนท์ มณีนิล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2562-05-25โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559-09-15โครงการฝึกอบรมการสื่อสารคดีเพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุปผา ไชยแสง; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-06-20โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน)ศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-07-20โครงการพัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 2ขวัญตา ทวีสุข; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2562-05-20โครงการพัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 3ขวัญตา ทวีสุข; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์