Browsing by Author สาธินี วารีศรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-01-04การจัดการเรียนรู้วิชาแคลคูลัสของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADสาธินี วารีศรี
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม โดยจัดการเรียนการสอนด้วยชุดสื่อการ์ดทฤษฎีบทวงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ฟิรดาวส์ ดอเลาะ; สาธินี วารีศรี
2564-04-01การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อกระดานเลื่อนจุดทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ฮุสนีซา ดาราโอ๊ะ; สาธินี วารีศรี
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องหลักการบวกและหลักการคูณ โดยใช้สื่อกระดานจำลองร่วมกับการใช้รูปแบบ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5วราภรณ์ เล๊าะหา; ภราดร วารีศรี; สาธินี วารีศรี
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อายูซะห์ ยูโซ๊ะมายู; ภราดร วารีศรี; สาธินี วารีศรี
2561-02-11การพิสูจน์เอกลักษณ์ฟีโบนักชีโดยปราศจากคำอธิบายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป GSPสาธินี วารีศรี
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลิลลา อดุลยศาสน์; นุชนาถ เต็มดี; วรพจน์ แซ่หลี; สาธินี วารีศรี; ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ; ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
2565-03-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อามีนะห์ หะยียาการียา; สาธินี วารีศรี
2564-04-01การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสองด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยการใช้สื่อยก-วางพาราโบลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อาร์มานี สาและ; สาธินี วารีศรี
2565-03-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ Google Site เรื่อง เลขยกกำลังซอฟวัน มะลี; สาธินี วารีศรี
2564-04-01การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเชื่อมประพจน์ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวงจรตรรกศาสตร์กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชุตินันท์ ดอเล๊าะ; สาธินี วารีศรี
2566-04-08นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณซาฟีนา สือรี; ฮาฟิต เจ๊ะแม; สาธินี วารีศรี
2566-04-08นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณซาฟีนา สือรี; ฮาฟิต เจ๊ะแม; สาธินี วารีศรี
2566-04-08นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณนาซอปะห์ บือแน; สาธินี วารีศรี
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 (ระดับดี) การนำเสนอภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาฮุสนีซา ดาราโอ๊ะ; สาธินี วารีศรี
2565-03-10บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ด้วยโปรแกรม Power point ร่วมด้วยกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning Theory: ELT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนราธิวาสอุไนซ๊ะห์ กะสะหะ; สาธินี วารีศรี