Browsing by Author สัสดี กำแพงดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ่มแม่บ้านทหารกรมทหารราบที่ 151 กองทัพภาคที่ 4ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2559การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีสัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล
2561การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2559การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2559การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาแกน ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการพัฒนาสมรรถนะ; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; อุษณีย์ พรหมศรียา; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สัสดี กำแพงดี; ซูซัน หามะ; อัาบบ๊าส พาลีเขตต์
2021การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (ทองม้วน-ทองพับ) จังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; เวสารัช คงนวลใย
2563การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; อมรเทพ มณีเนียม; สัสดี กำแพงดี; ปิยะดา มณีนิล
2560ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและ รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2560ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลานิอารีนีย์ ซะลอ; มูรณี สะมะโตะ; มารินยา มะหะมะ; บาดรียะห์ สิกะ; นิอาลียา แวดอเลาะ; อานีสวีรา เจ๊ะหะ; สัสดี กำแพงดี; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; วัชระ ขาวสังข์
2559ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ กรณีศึกษา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งหนึ่ง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; วาสนา พิทักษ์ธรรม; กูมัจดี ยามิรูเด็ง; สัสดี กำแพงดี; อุดมพงษ์ มูลสิน
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สัสดี กำแพงดี; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2562-10-22พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561พันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญนจธานี; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561ภาวะการณ์ลงทุนการค้าชายแดนของธุรกิจ SMEs ไทย พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาธุรกิจไม้ยางผละผลิตภัณฑ์จากไม้ยางสัสดี กำแพงดี
2561รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างวิสาหกิจชุมชน ของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม่บ้านทหารบก; สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2561ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สัสดี กำแพงดี
2561แนวทางการจัดการกลุ่มอาชีพกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลาปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; ฐานนท์ มณีนิล
2018แนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปียะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; วัลย์ลดา พรหมเวียง
2018แนวทางพัฒนาธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; วัลย์ลดา พรมเวียง