Browsing by Author ศุภลักษณ์ สินธนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-04-24การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราณี หลำเบ็ญสะ; ศุภลักษณ์ สินธนา; พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อานัส รุ่งวิทยพันธ์; นิยามาล อาแย; อามีเนาะ ดีแม; นิฮารงค์ โตะสู
2559-04-24การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น)พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; ศุภลักษณ์ สินธนา; ปราณี หลำเบ็ญสะ; สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อานัส รุ่งวิทยพันธ์; นิยามาล อาแย; อามีเนาะ ดีแม; นิฮารงค์ โตะสู
2561การใช้ภาษามลายูปาตานีของนักเรียนในโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา-พหุภาษา จังหวัดยะลาศุภลักษณ์ สินธนา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; สุภา วัชรสุขุม; นิยามาล อาแย; นิฮารงค์ โต๊ะสู; อามีเนาะ ดีแม
2017ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศุภลักษณ์ สินธนา; สุกินา อาแล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2560-07ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศุภลักษณ์ สินธนา; สุกินา อาแล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล