Browsing by Author ศศิธร พังสุบรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-02-07การทดสอบประสิทธิ์ผลการไล่ยุงจากกลอย (Dioscorea hispida Dennst)นันธิดา เจะแหล้; รุสละห์ นิเร๊าะ; ศศิธร พังสุบรรณ; กามัล กอและ
2558-01-31การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; สายใจ แก้วอ่อน; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2556-08-19การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการป่าชายเลนของอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในอนาคตวานีตา ยูโซะ; วิชิต เรืองแป้น; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ศศิธร พังสุบรรณ
2562-01การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วิชิต เรืองแป้น; ศศิธร พังสุบรรณ; วารุณี หะยีมะสาและ
2561-02-11การย้อมสีชิ้นตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชด้วยสีผสมอาหารอารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับสาหร่ายน้ำจืดในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลามูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; วิชิต เรืองแป้น; ศศิธร พังสุบรรณ; วิวัฒน์ ถาวโรฤทธิ์
2561ความหลากหลายของชนิดพันธุ์นกในพื้นที่เขตเมืองจังหวัดยะลา ประเทศไทยศศิธร พังสุบรรณ; จารุ นิคม
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2559-07ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ลักขณา รักขพันธ์; อลภา ทองไชย; สายใจ แก้วอ่อน; ศศิธร พังสุบรรณ
2566-06-14นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6อานัส สามอ; รูฮัยซา ดือราแม; ศศิธร พังสุบรรณ
2557-03-10นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์เซาดะห์ ดอกา; รอยดา หะนะกาแม; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; มัสวารี มะดีเยาะ; นูรฮูดา มาหายาดิง; ศศิธร พังสุบรรณ
2561-02-14นักสืบแมลงท้องถิ่นอลภา ทองไชย; ศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มนทกานต์ พิมเสน; จารุ นิคม; ลักขณา รักขพันธ์; ซีรีหัน ชายดานา
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2564-01ผลของการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรซวรรณา เซพโฆลาม; ปัทมา พิศภักดิ์; รูฮัยซา ดือราแม; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ศศิธร พังสุบรรณ; อลภา ทองไชย; ดาริกา จาเอาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ฮานีดา เมาะมิง
2558-07สมบัติของดิน สถานะธาตุอาหารพืชในใบ และการเจริญเติบโตของยางพาราที่ปลูกในพื้นที่นาร้างอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; ประยูร ดำรงรักษ์; ศศิธร พังสุบรรณ
2565-02โครงการปฏิบัติการชีววิทยา : เรื่องจริงของโดเมนยูคาร์ยา (Domain Eukarya)ศศิธร พังสุบรรณ