Browsing by Author วุฒิชัย คงยัง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดปัตตานีศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; วุฒิชัย คงยัง
2555การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดปัตตานีวุฒิชัย คงยัง
2557การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนวุฒิชัย คงยัง
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้ากรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์จักสานเตยหนามธีรยุทธ มูเล็ง; อุมาพร เชิงเชาว์; วุฒิชัย คงยัง; สุริยา นาคิน; อิสมาแอ ยีมะแซ; มนัส สุทธิการ
2558ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศวุฒิชัย คงยัง
2556ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผลต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศวุฒิชัย คงยัง
2560ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการให้บริการห้องฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุหเซน ลาเตะ; วัชระ ฃาวสังข์; วุฒิชัย คงยัง; ธีระยุทธ มูเล็ง
2559ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทยนันทรัตน์ นามบุรี; ฐานกุล กุฏิภักดี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; วุฒิชัย คงยัง
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยนันทรัตน์ นามบุรี; วุฒิชัย คงยัง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; สันติ อารักษ์คุณากร
2560ปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของ ผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอุษณีย์ พรหมศรียา; อัปสร อีซอ; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ; สุไลยา กุวิง; อับบ๊าส พาลีเขตต; วุฒิชัย คงยัง
2560ผลการสังเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามูหามะบากรี อาบูดาโอ๊ะ; วัชระ ขาวสังข์; วุฒิชัย คงยัง; ธีรยุทธ มูเล็ง
2559ผลการสังเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวุฒิชัย คงยัง
2560รางวัลโครงการดีเด่นThe Best project ประจำปี 2560 งานประชุมคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2560ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อับบ๊าส พาลีเขตต์; สุไลยา กุวิง; อุษณีย์ พรหมศรียา; วุฒิชัย คงยัง
2557แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของแพะฮาลาลในประเทศไทยวุฒิชัย คงยัง